فرزندان از آن شما نیستند آنان پسران ودختران زندگی برای زندگی اند آنها از طریق شما می آیند اما نه از شما . هر چند با شما هستند از آن شما نیستند شاید  تن انها را ماوا دهید اما نه جانشان را............ شاید بکوشید همچون آنها باشید اما نکوشید آنها را چون خود کنید

 

دلبستگی به وابستگی واسارت می انجامد . حال ان که شیوه عشق راستین آزاد کردن  آن چیز یا آن  شخصی است که دوست میدارید(کاترین پاندر)

 

کسانی هستند که چیزی را می بخشند اما ذهنا آن را نمی بخشند یادشان هست که چه داده اند و مدام آن را بخود یا اطرافیان گوشزد  می نمایند

 

صدقه را بارش معنی کنیم .بخشیدن - باریدن- سرازیر شدن و فوران کردن.

 

بارش کنید، مهرتان را بارش کنید،عشقتان را بارش کنید،فکرمثبت را بارش کنید-بارش تبسم- بارش لبخند- بارش انرژی مفید- بارش اطلاعات ودانسته ها.

 

 کسانی از اینکه می بارند و می بخشند لذت می برند ،و احساس خوبی دارند . به شوق می آیند و احساس خوبی دارند . لبخند بر لباشان می نشیند و انرژی می گیرند صدقه واقعی همین است

 

شما  حتما بازتاب عمل خود را در زندگی خواهید دید