....!!

اگر روزگاري شأن و مقامت پائين آمد نااميد مشو زيرا آفتاب هر روز هنگام غروب پائين
ميرود تا بامداد روز ديگر بالا بيايد

!!!!!!!!!!!!!!

از تلاش بیهوده ی حشره یی که سعی میکرد به درون یه تابلوی زیبا وارد بشه غافل از اینکه امکانش وجود نداره فهمیدم انتخاب هدف هایی که قابل حصول نیستند جز مانع شدن از لذتهای زندگی واقعی چیز دیگری عایدمان نمیکنند.